Bizi Takip Edin
movenpick

Sanayi

NASIL ‘YEŞİL OSB’ OLUNUR?

Tüm dünyada sanayide ve ekonomi genelinde yeşil dönüşümün gerekliliği vurgulanıyor. Ülkemizde de iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu çevreye duyarlı yeşil OSB’lere ilişkin çalışmalar hız kazanıyor.

Yayınlandı

Tarih

Gelişmiş ülkelerin öncülüğünde küresel düzeyde ekonomi politikalarında iklim değişikliğinin ağırlığının arttığına işaret ediliyor.  Tüm dünyada sanayide ve ekonomi genelinde yeşil dönüşümün gerekliliği vurgulanıyor.  Ülkemizde de iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu, çevreye duyarlı yeşil OSB’lere ilişkin çalışmalar hız kazanıyor.

Yeşil Organize Sanayi Bölgesi, Dünya Bankası, tarafından desteklenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen bir proje. Yeşil OSB projesi kapsamında, Türkiye’de seçilen bazı OSB’lerden elde edilen verilerden yola çıkarak, diğer birçok OSB ile ilgili sürdürülebilirlik çalışmaları yapılıyor.

OSB’lerin çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetim performanslarının iyileştirilmesi ve bu konuda kalıcı çözümler üretilmesini amaçlayan projeyle aynı zamanda yeşil rekabetçiliğin de artırılması hedefleniyor.

Organize sanayi bölgelerindeki yeşil dönüşüme uyum süreci, Türkiye’nin Avrupa pazarındaki hakimiyetini koruması ve geliştirmesi açısından önemli. Yeşil OSB birçok alanda yeni iş kolları doğururken geçmişte ve günümüzde OSB’lerin belkemiği olan bir çok uygulama için yeni yeşil çözümler bulunması, birçok paydaş için de fayda yaratıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile OSBÜK tarafından Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi üzerinde yoğun mesai harcanıyor. Yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulması çalışmalarına hız veriliyor.

Yeşil OSB sertifikası almak için ise olmazsa olmaz kriterler var.

YEŞİL OSB SERTİFİKASI ALMAK İÇİN…

Reklam

Yeşil OSB projesi, OSB’lerin finansal yapısı, su ve enerji yönetimi, paydaş ilişkileri, risk yönetimi, planlama, iklim değişikliğiyle mücadele gibi konularda sürdürülebilir politikalar geliştirmesine odaklanıyor. Proje kapsamında belirlenen kriterleri karşılayan OSB’ler yeşil bayraklı OSB unvanına kavuşabiliyor. Bunun için ülkemizde gelişmiş bir sertifikasyon sistemi kuruldu. Yeşil OSB Sertifikalandırma konusunda çalışmalar başlatıldı. OSB’lerin sürdürülebilirlik performansını ölçen parametreler üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda gerekli puanı toplamayı başaran OSB’ler yeşil OSB sertifikası almaya hak kazanıyor.  Hedef, ülkemizdeki tüm OSB’leri, Yeşil OSB Sertifikası ile daha verimli, daha çevreci ve daha rekabetçi bir hale getirmek.

TOPLAM POTANSİYEL $1.1 MİLYAR YATIRIM

Yeşil OSB projesi kapsamında OSB’lerin sürdürülebilirlik potansiyellerini tespit etmek ve genel bir çerçeve hazırlayabilmek için ilk fazda 4 OSB belirlendi. Bunlar: Ankara Sanayi Odası 1. OSB (ASO – 1),  Bursa OSB, İzmir Atatürk OSB ve  Adana Hacı Sabancı OSB.

Pilot OSB’lerden yola çıkarak, 18 farklı OSB için neler yapılacağı belirlenip, yeşil OSB sertifikasyon sistemi çalışmalarına başlandı. 18 OSB’de kaynak verimliliği, endüstriyel simbiyoz ve alt yapı iyileştirmeleri alanında toplam potansiyel $1.1 milyar yatırım ile yıllık $194 milyon değerinde elektrik, $86 milyon değerinde su tasarrufu 1.2Mt CO2-eq yıllık sera gazı azaltımı potansiyeli tespit edildi.  2. fazda Eskişehir ve Gaziantep OSB, pilot olarak seçildi Bir yandan ulusal düzeyde öneriler üzerine çalışılırken diğer yandan bu önerilerin OSB’lerde uygulanabilirliği araştırıldı. Yeşil OSB programı süresince toplam 42 bin 874 MWh/yıl enerji tasarrufu sağlanırken,  14 bin 160-ton sera gazı, kaynak verimliliği azaltımına ulaşıldı. 

PİLOT ÇALIŞMALARIN İKİNCİ ADRESİ: ESKİŞEHİR VE GAZİANTEP

Pilot çalışmaların ikinci fazında ise Eskişehir ve Gaziantep OSB’leri belirlendi. Sürdürülebilir yaklaşımların ve önerilerin OSB’lere nasıl uygulanacağı araştırıldı.

Eskişehir OSB’de; ‘Yeşil Hücre’ önerisi hayata geçirildi. Proje kapsamında OSB yönetimi ve özel sektörün katılımıyla iki adet çalıştay gerçekleştirildi. Son çalıştay, Güney Kore Enerji Ajansı ve Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlendi.  Yeşil OSB Dönüşüm Aksiyon Planı hazırlandı. Atıksu arıtma tesisi, çamurunun sürdürülebilir bertarafı ve buhar hattı üzerine iki iş paketi geliştirildi. Endüstriyel simbiyoz olanakları incelendi.  Gaziantep OSB’de ise; proje başında OSB yönetimi ve çeşitli paydaşlarında katılımıyla bir çalıştay düzenlendi.  Güneş panelleri, elektrikli araçlar, dijitalleşme ve endüstriyel simbiyoz olanaklarını inceleyen Taslak Eylem Planı ve vaka çalışmaları hazırlandı.

Reklam

VERİMLİ KAYNAK KULLANIMINI TEŞVİK EDEN YAPILANMA

Yeşil OSB’lerin öne çıkan özellikleri dediğimizde ilk olarak akla çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilir olmayı amaçlaması geliyor. Bunun için ürün ve hizmet tedarikiyle ilgili süreçlerde iyi üretim uygulamaları ve kaynak verimliliği gibi yeşil performans önlemleri alınıyor. Altyapıda yeşil uygulamalara öncelik veren, endüstriyel simbiyoz (şirketlerin kendi içerisinde atıkları hammadde olarak kullanmak üzere geliştirdiği iş birliği yaklaşımı) ile verimli kaynak kullanımını teşvik eden bir yapılanma olması şart.

Yeşil OSB projesinin, OSB’lerin ekonomik, sosyal, çevresel ve bölge yönetimi olmak üzere dört farklı konuda belirli sürdürülebilirlik kriterlerini karşılaması üzerine inşa edildiğini söyleyebiliriz. Yeşil olarak sınıflandırılmış bir OSB’nin bu konularda nasıl bir tutum sergilediği, pratikte neler yaptığı ve sürdürülebilirlik potansiyelinin ne olduğu son derece önemli.

YEŞİL OSB SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Yeşil OSB sertifikası almanın ilk ve en önemli aşaması, faaliyetlerin ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun hale getirilmiş olması. OSB’lerin daha sonra bir ön yeterlilik aşamasından geçmesi gerekiyor.  Bunun için ise karşılanması gereken 12 kriter mevcut. Bunlar ise;

Reklam

• Yerleşil bir OSB yönetiminin kurulması

• Performans göstergelerinin takibi

• Yeşil dönüşüm planının hazırlanması

• Master planının oluşturulması ve belirli periyotlarla gözden geçirilmesi, gerekli durumlarda revize edilmesi

• Çevresel etkileri değerlendiren bir planın hazırlanması

Reklam

• Endüstriyel simbiyoz uygulamaları, altyapı ve tesisleşmeye ilişkin bir planın oluşturulması

• ISO 50001 Enerji, ISO 14001 Çevre veya ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarından en az birine sahip olmak

• OSB içinde ve / veya çevresinde hastane, kreş, mesleki eğitim binaları, ilk yardım merkezi vb gibi sosyal tesislerden en az birinin bulunması

• Yeşil OSB projesi kapsamında yenilenebilir enerji kullanımını detaylandıran bir planın hazırlanması

• Yeşil OSB sertifikasyon sistemi hakkında bilgilendirme yapan ve çalışan ve firmaların farkındalık düzeyini artıran çeşitli aktivitelerin planlanması

Reklam

• OSB çalışmalarına katkı sunan KOBİ’lerin desteklenmesi

• Tıpkı şirketlerin yıllık olarak hazırladığı kurumsal sürdürülebilirlik raporları gibi OSB’nin yeşil performansı hakkında bilgiler içeren yıllık raporların oluşturulması ve yayınlanması.

YEŞİL OSB’DE BAŞARININ PARAMETRELERİ

Yeşil OSB projesi kapsamında, bu 12 ön koşulu kapsayacak şekilde, çevresel, sosyal, yönetim ve ekonomi olmak üzere dört ana başlıkta toplamda 21 farklı performans göstergesi belirlenmiş. Performans içeriğinde;  ekonomik gelirler, su tüketim miktarı, enerji kullanımındaki değişiklik, ihracat payındaki değişim, istihdamdaki cinsiyet eşitliği düzeyi, memnuniyet anketlerinin sonuçları, sahip olunan yönetim sistemi sertifikaları sayısı, yerel olarak tedarik edilen mal ve hizmetler gibi birçok parametre mevcut. Yeşil OSB sertifikasyonunun ikinci aşamasında OSB’ler bu parametreler üzerinden değerlendiriliyor ve sonuçlara göre sertifikasyon süreci başarılı ya da başarısız olarak tamamlanıyor.

SERTİFİKANIN AVANTAJLARI NELER?

Yeşil OSB Sertifikasının avantajları neler diyecek olursak…Yeşil OSB Sertifikası; OSB’lere, yerel halka, hükümetlere, OSB tedarikçilerine, müşterilere ve diğer tüm paydaşlara saymakla bitmeyen fayda sunuyor. Sürdürülebilirliğin her alanda önem kazandığı günümüzde OSB faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak için kapsayıcı eylem planlamaların oluşturulmasını sağlıyor.

Reklam

Doğal kaynakların verimli kullanımı ve bu konudaki risklerin en aza indirilmesini başarıyor. İşletme maliyetlerini düşürüyor. OSB’ler için sürdürülebilir büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi, kurumsal itibarın yükselmesini, bölge halkının sosyal, ekonomik ve çevresel çıkarlarının korunmasını sağlıyor. Gelişmiş ve dinamik bir iş ortamı yaratarak, çalışanların ve işverenlerin motivasyonlarının ve iş tatminlerinin artırılması da avantajları arasında yer alıyor.

Okumaya Devam Et
Reklam
Yorum Yapın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sanayi

ATO’lu Sanayici İstihbarat Merkezine Kavuştu

İhracatını artırmayı hedefleyen Ankaralı sanayicilere hizmet verecek, Ankara Ticaret Odası (ATO) Dış Ticaret İstihbarat Merkezi hizmete başladı.

Yayınlandı

Tarih

İhracatını artırmayı hedefleyen üyelere ücretsiz hizmet verecek Ankara Ticaret Odası (ATO) Dış Ticaret İstihbarat Merkezi hizmete başladı.

ATO’da yapılan açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik katıldı.

Ankara Kalkınma Ajansının destekleriyle kurulan merkezde ATO üyelerine, pazar araştırmasından müşteri bulmaya, müşteri ile irtibata geçip ödeme şekillerinin kararlaştırılmasına, gümrük işlemlerine ve ödemenin tamamlanmasına kadar geçen tüm ihracat süreçlerinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacak.

ÇATI KURULUŞLAR İHRACAT İÇİN ÖNEMLİ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, burada yaptığı konuşmada, çatı kuruluşların ihracat için öncül olmasının önemine işaret etti. Dönmez, ihracat yapan firmalara yönelik, uluslararası alanda hukuki problemlere karşı danışmanlık hizmeti verilmesini de tavsiye etti. OSB’lerde yer bulunamadığına dikkati çeken Dönmez, orta ve uzun vadede ülkenin önünün çok açık olduğunu söyledi.

SAVUNMA SANAYİNDE ÖNEMLİ YERLERE GELDİK

ATO Başkanı Baran da başkentin ihracatta önemli yerlere geldiğini, bunun en çok savunma sanayi alanında hissedildiğini dile getirdi. İhracatın artırılması için yaptıkları çalışmalara değinen Baran, “Büyükelçilerle de ihracatı nasıl artırırız diye görüşmelerde bulunuyoruz, tek derdimiz Ankara’nın ihracatını artırmak. İhracattan gözü korkanlar oluyor, bu iş zor değil ihracat yapmayanları bu yola sokmak zor değil, çalışacağız başaracağız” diye konuştu.

Reklam

Baran, Ankara’da 6 bin olan ihracatçı sayısını kısa vadede 7 bin 500’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çelik de kurulan dış ticaret istihbarat merkezlerinin başkentin ihracatını artıracağını belirterek, hedeflerinin daha önce hiç ihracat yapmamış firmaların da bu işe girmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Okumaya Devam Et

Sanayi

ATO ile Verimli Bir Görüşme Gerçekleştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yayınlandı

Tarih

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baran ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ile son dönem devreye aldıkları uygulamalar hakkında konuştuklarını ifade eden Nebati, istişare odaklı verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Okumaya Devam Et

Sanayi

BAYOSB, İş Güvenliğinde Çağı Yakaladı

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) iş sağlığı ve güvenliği konusundaki vereceği eğitimlerde teknolojinin son ürünlerini sanal gerçeklik senaryolarını kullanıyor.

Yayınlandı

Tarih

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) Türkiye iş hayatının en büyük sorunlarından birisi olan iş sağlığı ve güvenliği konusundaki vereceği eğitimlerde teknolojinin son ürünlerini kullanıyor.

BAYOSB, Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’ndan de hibe desteği aldığı ‘BAYOSB Sürdürebilir Eğitim Merkezi Projesi kapsamında hem BAYOSB katılımcılarının inşaat ve firmalarının çalışanlarına, çevredeki diğer firmaların çalışanlarına, bölgedeki üniversite ve meslek liselerindeki öğrencilere  arttırılmış sanal gerçeklik gözlükleri ile iş güvenliği eğitimini önümüzdeki aylardan itibaren vermeye başlayacak.

SANAL GERÇEKLİK SENARYOLARI HAZIR

BAYOSB Sürdürülebilir Eğitim Merkezi’ni Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı’ndan 191 bin Euro hibe desteği alarak hayata geçirdiklerini ve proje kapsamında Uzun bir hazırlık sürecinin ardından sanal gerçeklik senaryo içeriklerinin oluştuğunu belirten BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, “İnşaat ve fabrikadaki makinaların çalışmalarına yönelik bu içerikler ile yenilikçi eğitimlere hazırlandık. Bu eğitimlerin verileceği izole sınıf ortamı da tamamlandı. Şu anda eğitime hazırız. Çalışanlar ile öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığını bu eğitimlerle artıracağız” dedi.  

Sürdürebilir Eğitim Merkezi Projesinin diğer faaliyeti olan uzak eğitim sistemlerinin ve mobil uygulamaların da hazır olduğunu anlatan Telseren, teorik eğitimlere uzaktan katılmak isteyen kişilere uzaktan eğitim sistemi üzerinden eğitim verileceğini söyledi. Telseren, mobil uygulama ile uzaktan eğitim sistemi, sanal gerçeklik eğitim görselleri, mevzuaat gibi konularda içeriklerin de paylaşılacağını ifade etti.  

ETKİN BİR EĞİTİM OLACAK

Türkiye iş hayatında en büyük sorunlardan biri olan iş sağlığı ve bu noktada teknolojinin geldiği en son noktayı da bu eğitimlere dahil ederek en verimli sonucu almayı hedeflediklerini belirten Telseren,“ Bölgedeki üretim yapan sanayicilerin çalışanları ile devam eden inşaatların işçileri dışında çevre firmaların çalışanları, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine de artırılmış sanal gerçeklik gözlükleri VR ile iş güvenliği eğitimi vereceğiz. VR teknolojisi tamamen farklı bir gerçekliği simüle ediyor. Daha fazla sürükleyici ekipman kullanıyor. Kullanıcının işitsel duygularını harekete geçirerek daha etkin bir eğitim imkanı sunuyor. Bu yenilikçi eğitim ile iş kazalarının azalmasını ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Reklam
Okumaya Devam Et

Trendler

Copyright © 2022 Sanayi Gazetesi - Tüm hakları saklıdır.